15.06.2024 г.

История

Врачанската болница е разкрита през месец септември 1888 год. в частна къща с 40 легла, разпределени в две отделения - мъжко и женско. Първи неин управител е Д-р Светозар Арновлеевич.

През 1905 год. е построена нова сграда и от второкласна държавна болница тя се превръща в първокласна с 80 легла, разпределени в две отделения - вътрешно и хирургично. През 1932 год. се надстроява втори етаж на сградата, а през 1939 год. разширяването продължава с построяването на още два павилиона: първия - административен с амбулатории, аптека и пансион за милосърдни сестри, а втория - за заразно болни. През същата година в болницата са разкрити: АГ отделение, противотуберкулозен и кожно-венерически диспансери и противобясна станция. Болницата вече разполага със 130 легла.

През 1945 год. се разкриват рентгеново отделение, очно и ушно отделение, а през 1952 год. и детско отделение. Построена е и нова сграда на болницата.
В навечерието на своята 100-годишнина през 1987 год. Първостепенна Окръжна Болница "Христо Ботев" гр. Враца е най-мощното в Северозападна България лечебно-профилактично заведение, разполагащо с 900 легла, разпределени по профили. През този период в болницата се провежда и активна научно-изследователска дейност. Отначало тя е свързана с така наречената балканска ендемична нефропатия. През 1956 год. Доц. Йото Танчев и колектив правят първата в света публикация за това заболяване (проучване на нефритите във Врачанска околия). Тези научни прояви не са единствените в болницата. Терапевти, хирурзи и други специалисти развиват творческа дейност, разработвайки различни проблеми в теоретичен, организационно-методичен и практичен аспект.

Със Заповед № РД-19-09/18.08.2000 год. на Министъра на Здравеопазването, болницата е преобразувана в търговско дружество, с 475 легла разпределени по профили. Общия брой на персонала е 671 души.

Към момента болницата е с разкрити 300 легла и 576 души персонал. Мисията на болницата е да осигури висококачествена и комплексна здравна помощ в диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност, осигуряване на стационарно и амбулаторно лечение, съответстващи на равнището на добрата медицинска практика; да повишава качеството на живот чрез медицинското обслужване, като се използват съвременните постижения в медицината; да осигури равни възможности за лечение на населението в региона; да помогне за непрекъснатото обучение на персонала за усъвършенстване на професионалните им умения; да поддържа и увеличава удовлетвореността на пациентите от оказаната им надеждна и високоспециализирана помощ.

Управлението  на болницата се осъществява в съответствие със Закона за лечебните заведения от Изпълнителен директор – Д-р Кети Ценова, директор Финансово- икономически дейности - Таня Пешковска и главна медицинска сестра Даниела Генова.