14.04.2024 г.

МБАЛ 'ХРИСТО БОТЕВ' АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 'НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ'

  06:49, 01 Feb 22
МБАЛ \'ХРИСТО БОТЕВ\' АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА \'НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ\'

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“ХРИСТО БОТЕВ” АД, гр. ВРАЦА

На основание чл.68 от ЗЛЗ във връзка с чл.90, ал.1 и сл. от КТ и

Протокол 28.01.2022г. на Съвета на Директорите
на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 1. Обявявам конкурс по реда на раздел IV, глава V от КТ по оценка на проект и събеседване за заемане на длъжността “Началник” на следните отделения/лаборатории: Отделение по ендокринология и хематология, Отделение по гастроентерология/, Отделение по кардиология, Отделение по нефрология с диализно лечение, Отделение по акушерство и гинекология, Отделение по хирургия, Отделение по съдова хирургия, Отделение по ортопедия и травматология, Отделение педиатрия, Отделение по неврология, Отделение по физиотерапия и рехабилитация, Отделение по анестезиология и интензивно лечение, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по ушно-носно-гърлени  болести, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по клинична патология, Отделение по съдебна медицина, Отделение по спешна медицина, Отделение по кожни и венерически болести, Отделение по образна диагностика, ТЕЛК, Отделение по стерилизация;
 2. Обявявам конкурс по реда на раздел IV, глава V от КТ по оценка на проект и събеседване за заемане на длъжността “Главна медицинска сестра”;
 3. Обявявам конкурс по реда на раздел IV, глава V от КТ по оценка на проект и събеседване за заемане на длъжността “Старша медицинска сестра/акушерка/лаборант” на следните отделения: Отделение по ендокринология и хематология, Отделение по гастроентерология, Отделение по кардиология, Отделение по нефрология с диализно лечение, Отделение по акушерство и гинекология, Отделение по хирургия, Отделение по съдова хирургия, Отделение по ортопедия и травматология, Отделение по педиатрия, Операционен блок, Отделение по неврология, Отделение по физиотерапия и рехабилитация, Отделение по анестезиология и интензивно лечение, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по ушно-носно-гърлени  болести, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по клинична патология, Отделение по съдебна медицина, Отделение по спешна медицина, Отделение по кожни и венерически болести, Отделение по образна диагностика, ТЕЛК, Отделение по стерилизация.

 

Изисквания за заемане на длъжностите:

 1. За длъжността “Началник на отделение/лаборатория”- кандидатите да имат образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина, призната специалност по профила на отделението, да имат най - малко 5 години стаж по специалността; да е лице, което не е осъждано с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано и не е лишено от правото да заема такава длъжност; да е лице, което не е лишено от право да упражнява професията;
 2. За длъжността “Главна медицинска сестра” - кандидатите да имат образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”; да е лице, което не е осъждано с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано и не е лишено от правото да заема такава длъжност; да е лице, което не е лишено от право да упражнява професията;
 3. За длъжността “Старша медицинска сестра/акушерка/лаборант” - кандидатите да имат образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”; да е лице, което не е осъждано с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано и не е лишено от правото да заема такава длъжност; да е лице, което не е лишено от право да упражнява професията.

 

Конкурсът ще се проведе на база:

 1. За длъжността “Началник на отделение/лаборатория” - събеседване и разработване и защита на писмен идеен проект на тема “Виждане за развитието на отделението за следващите три години”;
 2. За длъжността “Главна медицинска сестра” - събеседване и разработване и защита на писмен идеен проект на тема „Виждане за развитието на лечебното заведение за следващите три години”;
 3. За длъжността “Старша медицинска сестра/акушерка/лаборант” –

събеседване и разработване и защита на писмен идеен проект на тема “Виждане за развитието на отделението за следващите три години”.

 

Кандидатите да представят следните документи:

1. За длъжността “Началник на отделение/лаборатория” :

 • Проект / в 2 екземпляра, до 20 печатни страници във формат А4, стандартен шрифт /;
 • Заявление за участие;
 • Документ за самоличност;
 • Автобиография;
 • Ксерокопие на диплома за завършено образование и придобита специалност;
 • Удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост.
 1. За длъжността “Главна медицинска сестра”:
 • Проект / в 2 екземпляра, до 20 печатни страници във формат А4, стандартен шрифт /;
 • Заявление за участие;
 • Документ за самоличност;
 • Автобиография;
 • Ксерокопие на диплома за завършено образование;
 • Документ за образователно - квалификационна степен „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост.
 1. За длъжността “Старша медицинска сестра/акушерка/лаборант”:
 • Проект / в 2 екземпляра, до 20 печатни страници във формат А4, стандартен шрифт /;
 • Заявление за участие;
 • Документ за самоличност;
 • Автобиография;
 • Ксерокопие на диплома за завършено образование;
 • Документ за образователно - квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост.

 

    Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности и указанията за участие ще се предоставят на разположение на всеки кандидат в Сектор „Човешки ресурси”.

 

  Документите на кандидатите ще се приемат в Сектор „Човешки ресурси” в срок до 15,30 часа на 11.03.2022г.

 

 

 

 

                                    

Конкурс