22.07.2024 г.

Отделение по Нефрология с Диализно лечение

Отделението по Нефрология е разкрито през 1962 год. и е първото в страната самостоятелно специализирано звено за лечение на бъбречни страдания. През 1972 год. към отделението е разкрит сектор по Хемодиализа. В периода 1975-1987 г. двете звена са обединени в Клиника по Нефрология и Хемодиализа и се ръководят от хабилитирано лице.

Основател и най-дългогодишен ръководител на отделението е доц. Йото Танчев /1962-1984 г./.

Като старши сестри в отделението са работили: Цветана Младенова/1962-1979г./, Капка Илиева и Лидия Венева.

Отделението е изградено от три основни структурни единици: нефрологично отделение (стационар); център по хемодиализа и приемно-консултативен кабинет. Внего се оказва специализирана нефрологична помощ на населението на областта - диагностика и лечение на остри и хронични бъбречни заболявания, на бъбречно-каменна болест и нейните усложнения; лечение на болни с различни степени на бъбречна недостатъчност, включително и подготовка за хрониодиализа; лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност по различни методи за извънтелесно очистване на кръвта.

Разкритите 18 болнични легла са разпределени в 6 болнични стаи. Центърът по хемодиализа е разположен в самостоятелна сграда в северния двор на болницата. Обособени са три диализни зали: за добре рехабилитирани болни с разкрити 9 диализни поста; за болни във влошено състояние, разположена на I-ви етаж с разкрити 4 диализни поста и за остри случаи и интоксикации, разположена на I-ви етаж и оборудвана с 1 диализен пост.


Телефон Отделение Нефрология:

0884 999 546

Телефон Диализно лечение:

0879 440 862;

0879 440 846

 

Началник отделение:

Д-р Валери Симеонов

Специалист по Вътрешни болести и Нефрология.
Старша медицинска сестра:

Ивка Борисова

юмагистър УЗГ